201611272

*barberyumyum*bangs(H)    [SaNaRae / Nov 25]
hair: *barberyumyum*43B(+bangs)    [SaNaRae / Nov 25]
(Yummy) Quinn Frames - Black
SEMLLER 011 Gacha Jacket RARE MAITREYA    [SaNaRae / Nov 25]
Maitreya Stefani Pants * Grey
pose and books: .::Kirin Poses::. Back to School Pose Pack

Soy.  Kerosene heater w/ kettle [White]