20161120

hair: *ARGRACE* KOHAKU
outfit: `M.BIRDIE / Mari Look.Mari clothing Maitreya RARE     [Shiny Shabby / Nov 20]